Όροι και Προϋποθέσεις

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο παρών ιστότοπος (elisjewel.com) αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») με αντικείμενο την εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «Ελευθεριάδου Ελε. Κυριακή» και με τον διακριτικό τίτλο «ELEFTHERIADIS JEWELS» (ΑΦΜ 043174651 της ΔΟΥ Κατερίνης και με αριθμ. ΓΕΜΗ 52575148000), εδρεύουσα στην Περιοχή Νέων Πόρων, επί της οδού Ολύμπου 59 και Διονύσου (Τ.Κ. 60065).

Η ως άνω ατομική επιχείρηση, μέσω του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αποτελεί πάροχο υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας υπό την έννοια του άρθρου 1 περ. α’ και β’ του π.δ. 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο (εφεξής ο «Πάροχος»). Ειδικότερα, πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής πώλησης κοσμημάτων και επώνυμων ρολογιών με εξ αποστάσεως μέσα επικοινωνίας.

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται κατά τρόπο ευσύνοπτο, κατανοητό και σαφή οι όροι χρήσης του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος, τους οποίους ο Χρήστης πρέπει να αποδεχθεί ή όχι, προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Για το λόγο αυτό ο Χρήστης πριν προβεί σε οιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να διαβάσει με προσοχή τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι διέπουν αναλυτικά τη συμβατική σχέση ανάμεσα στο παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τον Χρήστη/ή Επισκέπτη του παρόντος ιστοτόπου.

Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που θα συναφθεί διέπεται αποκλειστικά από τους παρόντες όρους χρήσης, ενώ οιοδήποτε άλλοι όροι χρήσης αποκλείονται ρητώς. Με τη επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, καθώς εν γένει, και των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας (π.δ. 131/2003) και τις διατάξεις σχετικές με τις εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενο μέρος καταναλωτή (άρθρα 3 επ. Ν. 2251/1994), κάθε Χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δε συναινεί με τους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή με το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μπορεί για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει όρους χρήσης, αλλά τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να υποδείξει στον Χρήστη κατά τρόπο σαφή και κατανοητό την γενόμενη μεταβολή, ώστε να λάβει αυτός επαρκή γνώση των νέων όρων χρήσης. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος των νέων όρων χρήσης θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή των γενόμενων αλλαγών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας www.elisjewel.com, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των κειμένων, γραφικών απεικονίσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, διακριτικών τίτλων, σημάτων και εν γένει κάθε είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας του Παρόχου της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση τους, όπως η μερική ή ολική αντιγραφή ή αποθήκευση τους ή εν γένει κάθε πράξη που συνιστά πράξη αναπαραγωγής και αποθήκευσης του περιεχόμενου τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Παρόχου. Η κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας χρήση οποιουδήποτε μέρους της παρούσας επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα διέπεται πέραν από τους όρους χρήσης της παρούσας ενότητας και από τις ειδικές διατάξεις του δικαίου του καταναλωτή Ν. 2251/1994 (επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του νόμου για την προστασία του καταναλωτή, ως καταναλωτής θεωρείται «κάθε φυσικό το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα»), και ιδίως των διατάξεων για τις εξ αποστάσεως συναπτόμενες συμβάσεις, καθώς και την ειδικότερη νομοθεσία για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου (π.δ. 131/2003).

Η παρουσίαση των προϊόντων στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και οποιαδήποτε τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση του Παρόχου για τη διαθεσιμότητα και επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων. Θα καταβάλλεται όμως κάθε προσπάθεια, ώστε να απεικονίζεται με πληρότητα και σαφήνεια η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων, πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας από πλευράς του Χρήστη. Οι φωτογραφίες των αγαθών είναι ενδεικτικές και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εάν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται παρακάτω, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για την ευθύνη του πωλητή για την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτων ή την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ.

Με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ο Χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι ο Πάροχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθος στο περιεχόμενο του καταστήματος.

Ο Χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (στην έννοια του οποίου συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί το Κατάστημα, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει σύμβαση με τον Πάροχο μέσω του παρόντος Καταστήματος, καθώς επίσης και να κάνει χρήση αυτού υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα ενότητα. Επίσης, εφ’ όσον η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με τα στοιχεία σύνδεσης του Χρήστη, αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ακόμα και αν η χρήση του γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν. O εγγεγραμένος χρήστης συμφωνεί να απαγορεύει κάθε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σε ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του.

Ο Χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη. Ο Πάροχος δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις on-line φόρμες επικοινωνίας.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για:

α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο (προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ) ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει την Εταιρεία ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστών,

γ. Κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος του Παρόχου, οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 1. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τη σύναψη της σύμβασης δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του Χρήστη στην ιστοσελίδα, αλλά μπορεί να προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, ως «απλός επισκέπτης». Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της αγοράς θα ζητηθεί από τον Χρήστη, είτε να προβεί σε σύνδεση, εάν είναι ήδη εγγεγραμμένος, είτε να εγγραφεί για πρώτη φορά κατά τη στιγμή ολοκλήρωσης της αγοράς του, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, είτε να προχωρήσει στην αγορά του προϊόντος/ή των προϊόντων που επιθυμεί ως απλός επισκέπτης.

Για την εγγραφή τα στοιχεία που απαιτούνται να δηλώσει ο χρήστης είναι το ονοματεπώνυμο του, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην πολιτική απόρρητου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο σχετικό κεφάλαιο του παρόντος (πολιτική απορρήτου).

Επίσης, για την ολοκλήρωση της αγοράς του χρήστη ως απλού επισκέπτη, κατά τα ανωτέρω, ήτοι χωρίς να προβεί σε σύνδεση ή σε εγγραφή, θα συλλέγονται οι απολύτως αναγκαίες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της αγοράς και της παραγγελίας του, πάλι κατά τα αναφερόμενα στο σχετικό κεφάλαιο για την πολιτική απόρρητου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη (προσωπικά δεδομένα).

 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Οι παραγγελίες γίνονται εγγράφως, είτε μέσω του διαδικτύου, με τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας που θα εμφανίζεται στον Χρήστη κατά τη διαδικασία της αγοράς, είτε τηλεφωνικώς καλώντας στο νούμερο +30 23520 43952 όπου θα ζητηθεί στον Χρήστη να συναινέσει με τους παρόντες όρους χρήσης και τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την επεξεργασία και την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Υπενθυμίζεται ότι αν ο Χρήστης προβεί σε τηλεφωνική παραγγελία θα πρέπει να υποδείξει τους κωδικούς των προϊόντων, όπως αυτοί εμφανίζονται στο παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται κατά τη στιγμή που ο Χρήστης λαμβάνει ενημέρωση της κατάστασης της παραγγελίας του. Ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας του θα λαμβάνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας που ο ίδιος έχει δηλώσει. Εάν ο Χρήστης είναι εγγεγραμμένος θα ενημερώνεται για την κατάσταση της παραγγελίας του και εν γένει για το ιστορικό των παραγγελιών του και μέσω του προσωπικού λογαριασμού που διατηρεί στο παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Επισημαίνεται ότι οι τυχόν προσφορές των προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Πριν την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης λαμβάνει γνώση πέραν των όρων του παρόντος και τις κάτωθι πληροφορίες:

α. Τα στοιχεία της αντισυμβαλλόμενης ατομικής επιχείρησης που διατηρεί τον παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

β. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που παραγγέλλονται.

γ. Τη συνολική τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλης πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης, όπου αυτές τυγχάνουν εφαρμογής, όπως έξοδα αποστολής, έξοδα αντικαταβολής, πρόσθετα κόστη συντήρησης των προϊόντων ή τυχόν έξοδα αποστολής σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από μέρους του χρήστη.

δ. Τους όρους πληρωμής, παράδοσης και αποστολής των προϊόντων.

ε. Τη δυνατότητα υποβολής παραπόνων είτε τηλεφωνικά καλώντας στο +30 23520 43952, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@elisjewel.com.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative DisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

ζ. Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από την πλευρά του χρήστη.

η. Ότι ο Πάροχος υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. ΑΚ.

θ. Η λειτουργία του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται και από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, στην οποία ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί για τυχόν παράπονο του.

 1. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η τιμολόγηση των Χρηστών πραγματοποιείται με απόδειξη λιανικής πώλησης, η οποία θα παραδίδεται στον χρήστη κατά την παραλαβή της παραγγελίας του.

Ο τρόπος πληρωμής για αγορές εντός Ελλάδος μπορεί να γίνει με εξ αποστάσεως μέσα πληρωμής, ήτοι με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, αλλά και με αντικαταβολή ή τραπεζική κατάθεση. Ο τρόπος πληρωμής επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να πληρώσει με αντικαταβολή, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το συνολικό ποσό του τιμήματος, μετά των πρόσθετων οικονομικών επιβαρύνσεων αυτού, όπως είναι το κόστος αντικαταβολής και το τυχόν κόστος εξόδων αποστολής στον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας courier, που θα παραδώσει το δέμα στον χρήστη.

Για αγορές εκτός Ελλάδος η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο με χρήση πιστωτική ή χρεωστικής κάρτας.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν οπουδήποτε δηλώσει ο Χρήστης κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας του.

Τα έξοδα αποστολής για αγορές που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος είναι δωρεάν για αγορές ανω των 25 ευρώ και η αποστολή γίνεται μέσω Elta Courier.

Για αγορές εκτός Ελλάδος τα έξοδα αποστολής διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα προορισμού, ενώ για αγορές άνω των 180 ευρώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.

Ο Πάροχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει τα προϊόντα, εντός Ελλάδος, εντός 1-5 εργασίμων ημερών, υπό την επιφύλαξη τυχόν δυσπρόσιτων περιοχών.

Οι παραδόσεις εκτός Ελλάδος γίνονται μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας courier DHL και ο χρόνος που απαιτείται ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα αποστολής. Η μέγιστη προθεσμία παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός αν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, κατά τα παρακάτω αναφερόμενα. 

Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου ο Πάροχος δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ανωτέρα Βία σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου του Παρόχου και το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλέψει και να αποτρέψει και έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία του να εκπληρώσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του από τη σύμβαση. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον του ενός μηνός, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο μέρος χωρίς αποζημίωση.

Η κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον χρήστη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από αυτόν και είναι διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από όταν έλαβε την παραγγελία του.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης είναι αναιτιολόγητο και μπορεί να ασκηθεί εντός της ως άνω 14ήμερης προθεσμίας είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστείλει ο Χρήστης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@elisjewel.com είτε κάνοντας χρήση του «Έντυπου Υποδείγματος Υπαναχώρησης» (link για έντυπο). Μόλις ληφθεί το αίτημα υπαναχώρησης θα ενημερωθεί ο χρήστης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ότι το αίτημα του παραλήφθηκε.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών (Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Χρήστη).

Ειδικότερα, ο Πάροχος υποχρεούται να επιστρέψει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον Χρήστη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Χρήστης απέστειλε πίσω τα αγαθά ή από όταν παρείχε στον Πάροχο αποδείξεις ότι απέστειλε τα αγαθά. Ο Πάροχος προβαίνει στην ως άνω προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων με τα ίδια μέσα που χρησιμοποίησε ο Χρήστης κατά την αρχική συναλλαγή. Αν ο Χρήστης προέβη στην εξόφληση του τιμήματος με τη μέθοδο της αντικαταβολής, τότε ο Πάροχος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν έξοδα αντικαταβολής.

Ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει τα αντικείμενα που παρέλαβε στην αρχική τους κατάσταση, συνοδευόμενα από την απόδειξη αγοράς τους, την αρχική τους συσκευασία και με τις τυχόν οδηγίες χρήσης και ετικέτες που αυτά φέρουν. Επισημαίνεται ότι ο Χρήστης οφείλει να λάβει υπόψη την ευαισθησία των συγκεκριμένων αντικειμένων και να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλάβες κατά τη μεταφορά τους. Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε μέσω της συμβεβλημένης με το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα εταιρείας ταχυμεταφοράς που του απέστειλε τα σχετικά προϊόντα, όπου στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνει ο Πάροχος τον κίνδυνο από την απώλεια ή τυχαία καταστροφή τους, είτε μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς της αρεσκείας του Χρήστη, όπου στην περίπτωση αυτή ο Πάροχος δε θα φέρει καμία ευθύνη από την απώλεια, καταστροφή ή βλάβη των προς επιστροφή προϊόντων.

Ο Χρήστης επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αντικειμένων, κόστος το οποίο θα καταβάλλεται κατά την παράδοση των αντικειμένων στην εταιρεία ταχυμεταφοράς που θα επιλέξει μέσω του υπαλλήλου της και ανέρχεται στο ποσό των 4 ευρώ. Για αγορές εκτός Ελλάδας και για την Κύπρο ο Χρήστης υποχρεούται να καταβάλει, ως κόστος επιστροφής, το αντίστοιχο ποσό που πλήρωσε για την παραλαβή των αντικειμένων.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, δικαιούται, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας υπαναχώρησης (14 ημέρες από την παράδοση κλπ), να αντικαταστήσει οποιοδήποτε αγαθό της παραγγελίας με άλλο αγαθό, στην ίδια ως άνω κατάσταση, χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να χρεωθεί (ο χρήστης) με νέα έξοδα αποστολής.

Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων αν προκύπτει τυχόν μείωση της αξίας τους, ως αποτέλεσμα της χρήσης των προϊόντων, άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Διατηρείται επίσης το ως άνω δικαίωμα του Παρόχου αν τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός της προβλεπόμενης 14ήμερης αποκλειστικής προθεσμίας για την άσκηση του παρόντος δικαιώματος υπαναχώρησης, καθώς και εάν στη συσκευασία επιστροφής τους δε φέρουν όλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα (ήτοι απόδειξη αγοράς, τυχόν οδηγίες χρήσης, ετικέτες και ταμπέλες των προϊόντων). Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πληροί όλους τους ως άνω αναγκαίους όρους, ώστε να θεωρείται αυτή έγκυρη, τα αντικείμενα θα σας επιστραφούν ξανά με δική σας χρέωση, με τη μορφή αντικαταβολής αξίας 3 ευρώ.

Κοσμήματα ή ωρολόγια που έχουν χαραχθεί ή προσαρμοσθεί κατά μέγεθος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Χρήστη δεν επιστρέφονται.

Τα έξοδα αποστολής κατά τα ως άνω βαρύνουν τον Χρήστη, υπό την επιφύλαξη λάθους στην αποστολή των προϊόντων από την πλευρά του Παρόχου, όπου η αλλαγή ή η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί με δική του επιβάρυνση.

 1. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)

Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιέχει ή δύναται να περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων και διαφημιστικά banners. Η παροχή τους δε συνεπάγεται έγκριση και αποδοχή του περιεχομένου αυτών και ο Πάροχος δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχόμενου αυτών. Οι Χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Πάροχος του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων (βλ. Πολιτική Απορρήτου . Η παρούσα ιστοσελίδα, στην οποία εμφανίζεται πάντοτε η πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει τις προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών σύμφωνα με την ανωτέρω πολιτική, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες που οι Χρήστες έχουν δώσει και από μέσα επικοινωνίας (όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα διαδικτυακά εργαλεία) στα οποία υπάρχει σύνδεσμος με την πολιτική αυτή.
Ο Πάροχος συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους Χρήστες, εφόσον οι ίδιοι επιλέξουν να τις χορηγήσουν. Δεν μοιράζεται κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς οι Χρήστες έχουν δώσει σχετική άδεια.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο (λινκ).

 1. COOKIES

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο έτσι και η παρούσα χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες πληροφορίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/ επισκέπτη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τους σε καμία περίπτωση. Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα σεβόμενο τη σφαίρα της προσωπικής ελευθερίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι πλήρως συμμορφωμένο με το υπάρχον ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των cookies και ιδίως με την υπ’ αριθμ. 1/2020 Σύσταση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων («Συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»).

 1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – NEWSLETTERS

Ο Πάροχος μέσω του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος χρησιμοποιεί τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Χρήστη, εφόσον δηλώσει τη συγκατάθεσή του μέσω των ειδικών πεδίων εγγραφής, για την διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών του. Διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και στα στοιχεία της συγκατάθεσής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τον σχετικό εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο.
Η αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) γίνεται μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Ο παρόν ιστότοπος παρέχει στους συνδρομητές του τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά. Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό.

 1. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Για κάθε τυχόν διαφορά ή διένεξη από ή με αφορμή τους παρόντες όρους χρήσης ορίζονται αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.